Ochrana osobních údajů

Provozovatelem www.ExpresTlac.sk je:

Projects, s. r. o.
Jána Stanislava 24
84105 Bratislava
IČO: 43954782
IČ DPH: SK2022532600

Pro účely ochrany a zpracování osobních údajů je ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jenom „zákon o ochraně osobních údajů“) společnost Projects, s. r. o. správcem a uživatel web stránky www.ExpressPrint.cz subjektem.

Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů si Vás dovolujeme obeznámit se skutečností, že zakliknutím políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zákaznické a prodejní podpory" zasláním osobních údajů prostřednictvím www.ExpressPrint.cz, udělujete souhlas s ich zpracováním za účelem plnění smluv a dále pro účely zákaznícké a prodejní podpory. Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je dobrovolné. Zároveň Vás informujeme, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracované i na účely plnění smluv/předsmluvních vztahů s naší společností, k čemuž jsme oprávněni ve smyslu §5 ods. 2 písmena b) zákona o ochraně osobních údajů, a to i bez Vašeho souhlasu.

Všechny osobní údaje slouží výhradně pro požadované účely a nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje o Vaší osobě jsou chráněny firemním databázovým systémem, ve kterém jsou uchované na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů subjektu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt odvolat kdykoliv písemní formou. Souhlas zanikne v lehotě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu subjektu správci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Společnost ExpressPrint shromažďuje o uživatelích nasledující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa, korespondenční adresa, název firmy, IČO a IČ DPH. S těmito údaji přicházejí do styku jen oprávněné osoby určeny správcem jako i případné třetí strany, které budou správcem pověřené správou a vymáháním pohledávek ze smluvního vztahu.

Uživatel může tyto údaje kdykoliv změnit po přihlášení do svého konta v části „Moje údaje“.

V případě nesouhlasu s evidováním Vašich údajů a na základě předchozí žádosti, budou tato data z databáze obratem smazána. Uvedené se neuplatní na zpracování těch osobních údajů, ktoré je správce oprávněn zpracovávat i bez Vašeho souhlasu na základě §5 ods. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Tuto žádost o výmaz osobních údajů je možno poslat písemně na adresu uvedenou v kontaktech nebo zasláním e-mailu na info@expressprint.cz.

Prodejci třetích stran, včetně Google zobrazují naše reklamy na internetu.

Prodejci třetích stran, včetňe Google, používají cookies k zobrazování reklam, na základě předchozích návštěv užívatele našich webových stránek.

Uživatelé se mohou odhlásit z používaní souborů cookies společností Google, když navštíví Google Advertising opt-out stránku.

Poučení o právech subjektu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 22)
(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.