Děkujeme za váš velký zájem o naše služby. ⛄ Jsme tu pro vás v pracovní dny 7:00 - 20:00 online i telefonicky a děláme vše proto, abychom vaše objednávky doručili co nejdříve.

Obchodní podmínky

1. Objednávka

Kupní smlouva, na základě které je realizovaný prodej zboží dodavatele zákazníkovi vzniká závazným potvrzením objednávky dodavatelem. Automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje telefonické potvrzení, případně e-mailové, které je realizované po předchozím odeslání elektronické objednávky skrze elektronický objednávkový formulář.

Kontakt nutný k potvrzení objednávky činí zpravidla dodavatel, jako prodávající, po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Dodavatelem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany. Dodavatel je vázán dohodnutými podmínky plnění, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení ze strany zákazníka a pokud zákazník poskytne dodavateli součinnost nutnou k splnění kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy se zákazník a dodavatel musí dohodnout alespoň na nezbytných náležitostech smlouvy. Za nezbytné náležitosti se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena zboží včetně ceny dopravy (cena dopravy se řídí ceníkem) a termín doručení.

Po odeslání a schválení objednávky se zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky ozve grafik, který mu vyhotoví návrh, případně projedná hotový návrh. Finální návrh grafik odešle ke schválení zákazníkovi. Po schválení návrhu zákazníkem, se objednávka odešle k tisku. Za jakékoli chyby v návrhu, které byly zákazníkem odsouhlaseny, nese odpovědnost výlučně zákazník.

Po schválení návrhu se objednávka do 24 hodin vytiskne. V případě doručení kurýrem, anebo spediční službou obdrží zákazník po odeslání sms a e-mail s informacemi o přepravované zásilce.

Zákazník plně odpovídá za podklady, které dodavateli poskytl za účelem realizace objednávky. Poskytnuté podklady jsou v souladu se zákonem o ochraně autorských práv. Grafické návrhy v online editoru i návrhy od grafika zdarma jsou majetkem dodavatele a slouží výhradně pro tiskové potřeby dodavatele, zákazníkovi se neposkytují.

2. Poskytování slev a bonusů

Sponzorované vizitky - dvoustranné vizitky, na přední straně je prezentace zákazníka a na zadní straně je černobílá reklama ExpressPrint. Sleva 40% z objednávky. Poskytovaná všem zákazníkům.

Sponzorované vizitky X+X - jednostranné vizitky, počet kusů X vytištěných bez reklamy (čistá zadní strana), ke kterým zákazník dostane stejný počet kusů (X) s reklamou ExpressPrint na zadní straně navíc zdarma. Zákazník platí pouze za X vizitek. Poskytované všem zákazníkům.

Slevové kódy - Karty se slevovýma kódy se slevou 1% až 100%.

Slevy není možné kombinovat.

3. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a možností dodavatele realizované v co nejkratším termínu, do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě se zákazníkem.

Termín nemusí být vzhledem ke krátkosti dodací lhůty garantovaný v případě náhlých událostí znemožňujících včasné plnění, jako jsou například poruchy na technických zařízeních provádějících zakázku.

Místo odběru je stanovené na základě objednávky zákazníka. Zboží se považuje za dodané / předáno jeho předáním k přepravě nebo uložením na pobočce při osobním odběru. Dopravu na adresu určení zajišťuje přepravná společnost vybraná zákazníkem z možností nabízených dodavatelem. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Dodavatel zajišťuje rozvoz zboží po celé České republice. Konkrétní způsob dodání si zákazník zvolí v sekci Objednávka.

Dodavatel má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží navzdory vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, pokud není schopný dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, kvalitě nebo ceně, která je uvedená v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedomluví na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na ním určený účet, pokud se s dodavatelem nedomluví jinak.

Zákazník má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky ještě předtím než byly provedeny jakékoliv práce (např. grafické práce, příprava pro tisk, tisk a jiné) na objednávce. V případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený účet, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak.

Pokud zákazník neposkytne dodavateli potřebnou součinnost pro dokončení objednávky (odsouhlasení do tisku, úhrada zálohy, poskytnutí podkladů a jiné) nejpozději do 14 dnů od zadání objednávky, dodavatel má právo vůči zákazníkovi uplatnit smluvní pokutu ve výši dohodnuté ceny objednávky a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit. Dodavatel má rovněž právo na náhradu škody, jež svou výši převyšuje dohodnutou výši smluvní pokuty.

4. Doprava

Kurýrní a spediční doprava
Doprava je zabezpečovaná kurýrem společnosti GLS. Platný ceník dopravy, uvedený na webové stránce www.expressprint.cz je následovný:
Doručení do 24 hodin:
- Kurýr - Celá ČR + 150,04 Kč včetně DPH

(Při objednávce v celkové výši nad 2000 Kč včetně DPH je doprava kurýrem společnosti GLS zdarma.)

(Při kurýrní a spediční dopravě je daňový doklad odeslaný spolu se zbožím na adresu příjemce.)

(Doručení do 24 hodin platí od odsouhlasení návrhu do tisku.)

5. Platba za zboží

Všechny ceny zboží a služeb a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Za zboží může zákazník zaplatit dobírkou (+25 Kč včetně DPH), převodem na účet - 5621686001/5500 (zákazník je povinen zadat správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře), anebo přes služby GP webpay, Mojeplatba, mPeníze, ČSOB platby, Poštovní spořitelna anebo PayPal.

Při platbě převodem je zákazník povinen uhradit dlužnou sumu na základě faktury, kterou zákazníkovi dle jeho výběru zašle dodavatel buď formou emailu anebo spolu s objednaným zbožím na adresu uvedenou v objednávce.

V případě, že z technických nebo jiných důvodů zákazník nebyl schopen fakturu přijmout, je povinen o tom bezodkladně informovat dodavatele, tak, aby se zákazník dostal k úhradě faktury ještě před její splatností.

Faktura má splatnost 7 dnů od jejího vystavení. V případě, že faktura není rozporovaná do data splatnosti, má se za to, že je správná a její neuhrazení ve lhůtě splatnosti má za následek vznik povinnosti zákazníka uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné sumy za každý započatý den prodlení. Dodavatel má právo upozornit zákazníka na prodlení prostřednictvím svého správce pohledávek, formou upomínky, a to poštou anebo formou SMS.

Sumy účtované za upomínky a úroky z prodlení se účtují kvůli pokrytí nákladů na správu pohledávek, proto Vás žádáme, abyste faktury uhrazovali ve lhůtě splatnosti a abychom předešli vzájemným problémům.

V případě, že zaplacení faktury brání jakákoliv překážka, prosím v rámci splatnosti nás o tom informujte. Vždy jsme před upomínkami ochotni domluvit se a našemu klientovi vyjít vstříc.

6. Odpovědnost za vady a odstoupení od smlouvy

Odpovědnost za vady
Na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu ExpressPrint se vztahuje zákonná odpovědnost za vady, které má zboží v době dodání, byť se vada projeví později. Doba pro uplatnění práv z vad dodaného zboží začíná plynout ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Bezprostředně po doručení zásilky zákazníkovi je zákazník povinen si zkontrolovat kompletnost objednávky a případné nedostatky ihned nahlásit dodavateli, a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nekompletnosti objednávky nemusí být uznány.

Dodavatel není povinen uznat reklamaci těch vad, které zákazník mohl zjistit bezprostřední kontrolou kompletnosti dodávky, avšak tuto kontrolu neuskutečnil včas nebo včas neoznámil zjištěné vady dodavateli.

Jakékoliv další vady je zákazník povinen oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co zákazník mohl existenci dané věci zjistit při vynaložení dostatečné péče, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

V případě vad dodaného zboží, má zákazník právo na odstranění vad zboží (a to i opakovaně) nebo slevu z ceny zboží. V případě, že existenci vady zboží lze posoudit jako podstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, kdy zvolí odstranění vad zboží a dodavatel tyto vady v přiměřené lhůtě neodstraní.

Pokud má zákazník postavení spotřebitele, má zákazník kromě práva na odstranění vad zboží a slevu z ceny zboží i práva uvedená v § 2106 a 2107 občanského zákoníku.

Bližší informace o uplatnění práv z vad dodaného zboží a podmínkách reklamace najdete v reklamačním řádu. Zákazník bere na vědomí a akceptuje aplikovatelnost podmínek reklamačního řádu při uplatňování práv z vad zboží.

Vrácení zboží

Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že objednané zboží je obvykle vyhotoveno a dodáno dle vlastní specifikace a přání zákazníka (např. tiskoviny, grafické návrhy apod.), a to včetně případů, kdy grafický návrh pro zákazníka vytváří grafik dodavatele. Pouze v případě, že zákazník má postavení spotřebitele a objednané zboží nemá povahu zboží vyhotoveného a dodaného dle vlastní specifikace zákazníka, má zákazník právo písemně (dopisem nebo e-mailem) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

V takovém případě je zákazník povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit dodané zboží, přičemž ve stejné lhůtě vrátí zákazníkovi dodavatel cenu objeveného zboží včetně nákladů dopravy nejlevnějším způsobem, který dodavatel nabízí. Způsob vrácení peněz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto podmínek ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymáhatelné, nemá neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Pokud má zákazník postavení spotřebitele a pokud příslušné zákonné předpisy neumožňují odchýlení se od těchto zákonných ustanovení v neprospěch spotřebitele, uplatní se tyto obchodní podmínky v co nejširším přípustném rozsahu.

Práva a povinnost z kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 04.04.2014.
Reklamační řád

Odpovědnost za vady

Na zboží zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu ExpressPrint se vztahuje zákonná odpovědnost za vady, které má zboží v době dodání, byť se vada projeví později. Doba pro uplatnění práv z vad dodaného zboží začíná plynout ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Bezprostředně po doručení zásilky zákazníkovi je zákazník povinen si zkontrolovat kompletnost objednávky a případné nedostatky ihned nahlásit dodavateli, a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nekompletnosti objednávky nemusí být uznány.

Dodavatel není povinen uznat reklamaci těch vad, které zákazník mohl zjistit bezprostřední kontrolou kompletnosti dodávky, avšak tuto kontrolu neuskutečnil včas nebo včas neoznámil zjištěné vady dodavateli.

Jakékoliv další vady je zákazník povinen oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co zákazník mohl existenci dané věci zjistit při vynaložení dostatečné péče, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

V případě vad dodaného zboží, má zákazník právo na odstranění vad zboží (a to i opakovaně) nebo slevu z ceny zboží. V případě, že existenci vady zboží lze posoudit jako podstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, kdy zvolí odstranění vad zboží a dodavatel tyto vady v přiměřené lhůtě neodstraní.

Pokud má zákazník postavení spotřebitele, má zákazník kromě práva na odstranění vad zboží a slevu z ceny zboží i práva uvedená v § 2106 a 2107 občanského zákoníku.

Práva z vad dodaného zboží vyřizuje provozovatel internetového obchodu. Zákazník dále bere na vědomí, že osobou, která je dodavatelem pověřena k odstraňování vad zboží a posudků je: Antalis a.s. a Konica Minolta spol. s r. o.

Reklamace zboží

Zákazník bere na vědomí, že dodavatel si vyhrazuje právo za účelem posouzení oprávněnosti reklamace požadovat zaslání reklamovaného zboží zákazníkem dodavateli. Zákazník se může informovat o stavu reklamace na telefonním čísle 255 709 433 a e-mailem na adrese reklamace@expressprint.cz.

Postup při vybavování reklamace:

1.Zákazník uplatní reklamaci písemnou formou dopisem zaslaným na adresu ExpressPrint, Projects s.r.o., Martina Granca 3615/15, 84102 Bratislava, Slovak Republic nebo emailem na reklamace@expressprint.cz, ve kterém specifikuje reklamovanou vadu a zadá své kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresu a číslo bankovního účtu).

2. Součástí písemného uplatnění reklamace musí být fotodokumentace reklamované vady a doklad o zaplacení za reklamované zboží.

3. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je zákazník na požádání rovněž povinen zaslat reklamované zboží dodavateli. V takovém případě zákazník zboží řádně zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškození při přepravě a tuto zásilku doručí na adresu dodavatele: ExpressPrint, Projects s.r.o., Martina Granca 3615/15, 84102 Bratislava, Slovak Republic. Zásilku se zbožím doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

5. Po obdržení reklamace a v případě žádosti o zaslání reklamovaného zboží rovněž po obdržení zásilky s reklamovaným zbožím dodavatel vystaví reklamační protokol, který následně pošle zákazníkovi e-mailem na jím uvedenou adresu v reklamačním dopise / emailu.

6. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud má zákazník postavení spotřebitele, má po uplynutí této lhůty práva uvedena v § 2106 občanského zákoníku.

7. O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

8. V případě odstranění vad zboží bude případné nově dodané nebo doplněné zboží zasláno zákazníkovi na náklady dodavatele.

V případě, kdy zákazník v souladu s těmito obchodnými podmínkami důvodně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, bude mu vrácena zaplacena cena zboží, a to převodem na účet zákazníka nejpozději do 7 dnů od ukončení reklamačního řízení.

Na zboží a služby tisku může zákazník uplatnit práva z vad zboží jen v případě, že na žádost dodavatele doručí dodavateli všechny kusy reklamované položky.

Reklamace nekompletní zásilky

Po doručení zásilky zákazníkovi je zákazník povinen si zkontrolovat kompletnost zásilky v porovnání s objednávkou. Případné nedostatky je povinen hlásit ihned dodavateli do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nemusí být uznané.

Reklamace mechanického poškození z přepravy

Dodavatel je povinen zabalit zboží tak, aby nevznikla na zboží škoda během přepravy. Stejně tak je povinen spolu se zbožím dodat fakturu, kterou zákazníkovi dle jeho výběru zašle buď formou emailu anebo spolu s objednaným zbožím. Je povinen zboží dodat za cenu, jaká je uvedena na stránce v sekci ceník, v případě že se zákazníkem nebylo dohodnuto jinak.

Zákazník je povinen zkontrolovat obal a obsah zásilky a převzít ji jen v případě, že není poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s kurýrem protokol o škodě anebo zásilku odmítnout přebrat.

Zákazník je povinen za zboží řádně zaplatit nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře.

Mechanické poškození zboží v neporušeném obale je nutné nahlásit dodavateli okamžitě po převzatí zásilky. Pozdější reklamace takového charakteru nebudou akceptované s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Dodavatel nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží ze strany domluveného přepravce, za škody způsobené neadekvátním zacházením ze strany přepravce a za nedoručení z důvodu nepředvídaných překážek.

V případě, že zákazník nepřevezme od kurýra zboží, které není poškozeno a které splňuje všechny podmínky převzetí, chápe se toto jako porušení kupní smlouvy a dodavatel má právo za takové porušení požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši ceníkové ceny zboží a ceny za dopravu. Dodavatel má rovněž právo na náhradu škody, jež svou výši převyšuje dohodnutou výši smluvní pokuty.